PHƯƠNG PHÁP CHỐNG LẠI THIÊN ĐỊCH - BẢO VỆ NHÀ YẾN HIỆU QUẢ

03:40 PM 08/08/2020

Việc thu hút chim yến đến ở đã khó - duy trì và bảo vệ nhà yến trước các loài thiên địch lại còn khó hơn. Chim Yến cũng như các loại động vật khác, đều có các loại thiên địch gây hại đến mạng sống của chúng cũng như chất lượng của tổ yến.

Facebook